Wednesday, July 24
Shadow

KƆK THƐL THƐL KƐN KUÄÄR THƆ̱L

Kä ji̱n nhɔki wä nikä ɛn walɛ? Hmmm, oh yes, ɛn duel in te kä Sukolilo min ci raan ɛ kɔk ɛn tämɛ cɛ thil naath thi̱n Kä Kenjeran beach, ŋɔak diaal tin jiäk laa tuɔɔkɛ, kɛ kui̱c ɛmɔ deri jɛ guic ɛ lɔr.
Ce̱tkɛ ruaacni Sex tëë wal /ka̱nɛ nhɔk

Cuä Lina ja̱k kɛ pɛ̈th

“Ɣëëy, deri ben kɛɛl kɛ ɣä dhɔɔr Thukolilo, kɔntrak raam mi ci thuɔ̱k ɛn wi̱ni.” Ɣän bä göörä ɣöö bä ta̱a̱dɛ guic kä bä cieŋ thia̱k kɛ Kenjeran, kɛ kɔrɛ bi̱ kɔn ŋar kä Kenjeran beach.”

“Hmm, ɛŋu /ci̱ ɣä naŋ due̱l mi̱ thil naath, deri̱ jɛ go̱r ɛn ɣöö deri̱ la̱t mi̱ dɔ̱ŋ la̱t, kɛ kɔrɛ deri̱ wä kä Kenjeran kɛ wäär, banɛ ji̱ jakä diiw.”

“Ɣɔ̱ɔ̱n, ŋäci jɛ, hihihihihi, /cuɛ pa̱l ruëëc, kuäär, bieyni̱ tin la cɔalkɛ ni̱ nhök, ŋa ŋäcɛ jɛ, dɔ̱ŋ derɛ tekɛ gaat duëlgɔ̱rä ti̱ bi̱ ji̱ moc kɛ pɛ̈th hahaha” (gua̱a̱th in cieŋ naath thi̱n kä Sukolilo ɛ jɛn gua̱a̱th in la thöpkɛ ɛ gaat duëlgɔ̱rä ɛlɔ̱ŋ).

“Ɣɔ̱ɔ̱n, ɛŋu mi deri la̱t mi̱ ci̱ ji̱n thuɔ̱k kɛ drooling, ɣän cä jiäk.” Ji̱n deri ɣä moc kɛ luäk mi̱ tɔt, bro?”

“Ɣɔ̱ɔ̱n, ɛ duŋdu hehehe, mi̱ /ciɛ ɣän ram in lät lät, hueeekk”.

“Ɣa̱ ɣa̱ ɣa̱”.

Kɛ cäŋ in dɔ̱ŋ, ce̱tkɛ min la la̱tdä ni ciaŋ, cua̱ Lina naŋ kɛ thaak 3:00 kɛ thiaŋ dhɔɔrɛ.. Cuä ga̱a̱c ɛ tɔt kɛ ɣöö cua̱ Lina nɛn cɛ bi̱i̱ mi̱ tɔt la̱th (ce̱tkɛ min la la̱thkɛ ɛ CherLeaders) kɛ kui̱c ɛmɔ cuɛ rɔ yuɔr piny ɛ tɔt kä Ɣän cä buttdɛ mi̱ tɔt nɛn kɛnɛ g string.. Cuɛ tekɛ tank top mi̱ tɔ̱c mi̱ tekɛ cleavage mi̱ tɔt ɛlɔ̱ŋ..

“Ɣëëy, banɛ wä kɛ thurbil. Mi ci bi̱i̱du ce̱tkɛ nɔmɔ, bɛ cuɔ̱ŋdu nyoth.”

“Ɣɔ̱ɔ̱n, mëë tëë kɛ nyam mi ci rɔ moc kɛ bi̱i̱ mi̱ tɔt mi̱ ce̱tkɛ nɛmɛ mi̱ gɛɛr wutdɛ wi̱i̱ thurbiɛlä amäni̱ mëë ci̱ ji̱n gɔ̱ɔ̱kdɛ nɛn.” Cuɛ ŋot kɛ mi̱ commented, wow, ɛn nyam ɛmɔ ɛ rami̱ bum bum ɛlɔ̱ŋ, jɛn tɛth lɔcdɛ kɛ ɣöö ɛn wut ëë te jɔkdɛ cɛ view mi̱ pay tuɔɔk jek. Bä nɛmɛ la̱t kärɔa.”

“Ɛŋu ji̱n bum lɔcdu ɛlɔ̱ŋ ɛn ɣöö ci̱ ji̱n rɔ yuɔr piny ce̱tkɛ nyam ɛmɔ, /ciɛ jɛn? Ɛn nyam ɛmɔ cɛ rɔ moc kɛ panties ti̱ laa la̱tkɛ ni̱ ciaŋ, /ciɛ g string, mi̱ deri̱ thɛpdu diaal nɛn kɛ kɔrɛ…”

“Haahahahaha, thiɛlɛ duɔ̱ɔ̱p mi̱ dëë la̱t ni̱ jɛn, cä bi̱i̱ Bali nööŋ kɛ ɣöö dëë ciökkä kum…

Wut, ɣän cä ca̱r, ŋotdä nyuɔthdä ni̱ thokdä kɛ jɛn gua̱a̱th ɛmɛ kɛ cäŋ, dɔ̱ŋ bä tekɛ stripes wi̱i̱dä kɛɛliw… Kä min dɔ̱ŋ, bɛ tekɛ accidents ti̱ ŋuan rɛy duɔ̱p, bä dhɔɔrä kɛ kɔr la̱t mi̱ cä jɛ nɛn buttdä, jɛn niɛ gua̱a̱th ɛmɔ cuɛ wä gekä kä cua moc kɛ buɔ̱t..

“Ooalaah, cäŋ ni̱ mëë cä lɔcdä tɛɛth kä cä lɔcdä tɛɛth kɛ cärkä ɛn ɣöö ji̱n ɛ rami̱ la sexy ɛmɔ rɛy duɔ̱p kä nɛy tin guickɛ buttdu.” ”

“Ɛŋu caar yɛn ɛ i̱ ɣän göörä wä raar ce̱tkɛ nɛmɛ kɛ cäŋdäär, /ciɛ ɣöö bä ja̱l kɛ thurbil, ɛ leth…”

Ɛ ŋot /ka̱n ni jiɛɛn, cu ca̱r mi jiääk rɛy cärädä min jiäk. Lina cɛ tank top la̱th kɛ slit mi̱ tɔt ɛlɔ̱ŋ, ɛŋu mi dëë la̱t mi̱ cä Lina thiec i̱ /cu bra la̱th heehehehehe…

“Ɣëëy, ɣän ta̱a̱kɛ thiec, ɛŋu mi deri̱ la̱t mi̱ /ci̱ ji̱n bi moc kɛ bra?”

“Eeehh /ciɛ ji̱n ɛn /ciɛ bra??! “Ji̱n /ci̱ rɔ lot, /cɛ gɔaa ɛn ɣöö deri̱ rɔ moc kɛ wi̱c, /cɛ gɔaa, ɛ /ci̱ mɔ laa jɛn, ɛ mi̱ gääy naath, ɛn jicdä laa jɔcɛ ɛ la mi̱ ci̱ rɔal, /ciɛ jɛn? Ɣän laa la̱thä ni̱ bi̱i̱ mi̱ tä nhial kärɔa, ɛlɔ̱ŋ ni̱ mëë ci̱ gua̱a̱thdɛ kuɛ̈ɛ̈.”

“Ɛ gɔaa Yanx, ji̱n ci̱ jakɛt la̱th rɛy duɔ̱p kɛɛliw, min dɔ̱ŋ, jɛn bɛ wä ni̱ kä duel mi̱ thil naath kä Sukolilo kä bɛ wä kɛ gua̱a̱th mi̱ tɔt ɛ ŋot /ke̱n nɛy ni̱ wä kä Kenjeran beach.” Mi ci jakɛtdu la̱th mi ci jɛ la̱th kiɛ ci jɛ woc, ɛ jɛn kä ji̱ hehehe…”

“Ɣɔ̱ɔ̱n, kɛn thiecni̱ la wäkɛ kɛ ti̱ jiäk ni̱ ciaŋ, wut, ɛŋu mi lotdɛ ɛn ɣöö /ci̱ bra bi la̱th?”

“Hehehe, bɛ kulɛ thia̱k mi̱ ti̱i̱ dhɔɔr Sukolilo mi̱ go̱o̱ri ɣöö bi thokdu moc kɛ thëm kä biɛ moc kɛ thok…”

“Cärdɛ jiäk kärɔa, lak ŋithdɛ kɛ nhiam…”

Cuɛ thil mi cu jɔɔc rɛy duɔ̱p kɛ ɣöö Lina cɛ rɔ moc kɛ bi̱i̱ mi̱ caa moc kɛ jeans kɛnɛ bi̱i̱ mi̱ bäär mi̱ la bi̱i̱ Bali mi̱ la kum ciökɛ.

Duŋni̱ ɣöö duɔ̱ɔ̱r kɛl mi̱ /ke̱n Lina ɛ ŋa̱c ɛ jɛn ɣöö cä ca̱r ɛn ɣöö bä cuɔ̱ŋ kä thuuk in di̱i̱t min te jɔkdɛ min la thia̱a̱ŋ kɛ gaat duël gɔ̱rädɛ, nɛy tin ŋuani̱kɛn kɛ wutni̱ kä /caa kɛ laa nhɔk ɛ nyi̱er hehehehe… Ɛ ŋot /ka̱n ni cop dhɔɔr Sukolilo kä kä Sakinah thupermarkɛt, cua̱ rɔ ri̱t kɛ pɛ̈th.

“Yanx, wër kä Sakinah kɛ nhiam, ɣän göörä ɣöö bä duɔ̱ɔ̱r kɔk.”

“Ɣɔ̱ɔ̱n, bä li̱ep raar kärɔa, nhökdä, /cɛ de̱e̱ gɔaa ɛn ɣöö deri̱ jakɛtdu ba̱ny piny mi̱ ci̱ ben rɛc…”

“Ɣɔ̱ɔ̱n, ɣän naŋä gua̱a̱th mi̱ bäär, ɛŋu /ci̱ ji̱n bi̱ ben rɛc, guic gua̱a̱th in /thiɛlɛ naath thi̱n.” (Hehehe, cäŋ ni̱ min Sakinah laa jälɛ kɛ ciök kɛ ɣöö caa jɛ go̱l ɛ duël tin laa nyuur naath thi̱n kä ŋa̱thä jɛ ɛn ɣöö bi̱ gaat ti̱ ŋuan tä rɛydɛ hehee)..

Kɛ pɛ̈th, nhiam gua̱th in la tɔ̱a̱wkɛ jakɛt thi̱n, cu Lina jakɛtdɛ woc kä cua̱ jɛ nɛn ɛn ɣöö /thiɛlɛ nɛy ti̱ ŋuan ti̱ ci̱ wä kä thuuk, duŋdɛ ɣöö tëë kɛ wutni̱ da̱ŋ rɛw ti̱ bä jakɛtni̱kiɛn ba̱ny piny gua̱a̱th in la tɔ̱a̱wkɛ ŋɔak thi̱n.

Ɣän cä nɛn ɛn ɣöö nhiam Lina cuɛ tekɛ diw mi̱ tɔt duŋni̱ ɣöö cuɛ ŋot kɛ mi̱ wocɛ jakɛtdɛ kä cuɛ jɛ ba̱ny piny rɛy tiitdädɛ.

Kä gaat da̱ŋ rɛw kɛnɛ ram in gaŋkɛ bɛg cukɛ ga̱a̱c kɛ thokdiɛn mi̱ ci̱ rɔ lɛp, ɛlɔ̱ŋ mëë ci̱ thok Lina in bumni̱ jɛn jɔɔc ɛ jɔc piny tank.

“Bër, bër, pɛ̈th, ɛŋu mi go̱o̱ri ɣöö bi kɔk?”

“Ɣɔ̱ɔ̱n, bër, kuanɛ mi̱th kɛnɛ kɔaŋ kɔk kɛ kɔrɛ kä Kenjeran beach.” Kä min jälɛ, cu thok Lina rɔ yuɔr nhial kɛnɛ piny kɛ buɔ̱m, kɛ thuɔ̱k nɛmɛ /ke̱nɛ kään kä perh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *